Algemene voorwaarden

0.Vooraf 0.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen BV Stock Box (hierna: Stock Box) en de Klant die één of meerdere opslagruimtes van Stock Box gebruikt. 0.2 De Klant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden en verklaart deze integraal te hebben begrepen. 0.3 De Klant parafeert elke bladzijde van deze Algemene Voorwaarden. 0.4 Deze Algemene Voorwaarden vormen een aanvulling op wat bepaald is in de Overeenkomst.

1.Voorwerp en aard van de overeenkomst 1.1 Het volledige gebouw, waarin zich de opslagruimtes van Stock Box bevinden, wordt hierna ‘Site’ genoemd. De gebruikte opslagruimte, het opslagproduct op de opslagdienst wordt hierna ‘Opslagruimte’ genoemd. De overeenkomst tot terbeschikkingstelling van een opslagruimte met de Bijlagen, huidige Algemene Voorwaarden, het Huishoudelijk Reglement en het Stappenplan toegang tot Stock Box worden hierna ‘Overeenkomst’ genoemd. De goederen die door de Klant worden opgeslagen of die waar ook op de Site worden geplaatst, worden hierna ‘Goederen’ genoemd. De Overeenkomst valt niet onder de bepalingen van de Wet van 30 april 1951 op de Handelshuurovereenkomsten. 1.2 De oppervlakte/afmetingen van de Opslagruimte zoals weergegeven in de Overeenkomst betreft een gemiddelde. Indien er een afwijking is tussen de werkelijke grootte en de in de Overeenkomst bepaalde grootte, geeft dit geen van de Partijen het recht tot een aanpassing van de huurprijs. 1.3 De Klant bevestigt de Opslagruimte te hebben bezocht en onderzocht en verklaart dat de Opslagruimte in perfecte staat verkeert en in zijn geheel geschikt is voor de bestemming die hij eraan wil geven en voor het gebruik dat hij ervan wil maken. 1.4 Er wordt aan de Klant een toegangsbadge en/of -code ter beschikking gesteld voor de duur van zijn contract, dewelke strikt persoonlijk is. De Klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de Opslagruimte of die gebruik maken van de toegangsbadge en/of -code van de Klant. Elke verwijzing naar de Klant in deze Algemene Voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.

2.Bestemming en gebruik 2.1 De Klant mag de Opslagruimte enkel gebruiken voor de opslag van goederen. Het is uitdrukkelijk verboden om de Opslagruimte een andere bestemming te geven. 2.2 De Klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de Overeenkomst kan worden uitgelegd alsof de Klant eigendom of enig ander zakelijk recht verwerft omtrent de Opslagruimte. Stock Box zal niet fungeren als magazijnier, bewaker of bewaarnemer omtrent de ter beschikking gestelde Opslagruimte. Bij het aangaan van de Overeenkomst garandeert de Klant als enige de juridische en/of economische eigendom van de Goederen te bezitten, dan wel dat hij gemandateerd is door de eigenaar ervan. Het bewijs van dit mandaat dient op eerste verzoek van Stock Box te worden voorgelegd. De Klant aanvaardt alle aansprakelijkheid in verband met de Goederen. De Klant zal Stock Box vergoeden en vrijwaren inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de Goederen, met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht en recht op bezit. 2.3 De Klant begrijpt en aanvaardt het niveau van beveiliging en de toepasselijke reglementen. Stock Box verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverachtingen van de Klant. 2.4 Het is de Klant verboden de Opslagruimte te gebruiken als werkplaats, er handelsactiviteiten uit te voeren, de Opslagruimte te gebruiken als domicilie, vestiging of zetel van een vennootschap, in of op de Opslagruimte vaste installaties aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van Stock Box, de Opslagruimte te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten. Het is de Klant eveneens verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stock Box elektrische apparaten of andere toestellen/diensten aan te sluiten in de Opslagruimte. Indien de Klant toestemming heeft om elektrische apparaten te gebruiken, moeten deze bij afwezigheid van de Klant altijd uitgeschakeld zijn. 2.5 Het is de Klant verboden om volgende Goederen in de Opslagruimte op te slaan (niet exhaustief):

 • juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde;
 • cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen;
 • elk voorwerp dat rook of geuren afgeeft;
 • levende of dode dieren of enig ander levend organisme dan wel levensvatbare substantie;
 • organen van menselijke of dierlijke oorsprong;
 • afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen);
 • voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken, tenzij dat deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken;
 • vuurwapens, springstoffen en munitie;
 • goederen verkregen uit een misdrijf;
 • illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz.
 • chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten;
 • asbest en/of blauwleer; – (kunst)mest;
 • gasflessen (vaten voor samengedrukte of vloeibare of in opgeloste staat bewaarde gassen) en/of accu’s;
 • vuurwerk;
 • auto- en/of motorwrakken; het opslaan van (oldtimer) auto’s en/of motoren is toegestaan indien onder de auto en/of motor en door Stock Box goedgekeurde beschermingsbak of -mat aanwezig is om te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast; de aanwezigheid van brandstof in de tank dient tot een minimum beperkt te zijn; de Klant moet ten allen tijde voor deze auto’s en/of motoren een adequate verzekering in stand houden bovenop de bij Stock Box afgesloten verzekering;
 • brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen, waaronder benzine en diesel;
 • alle mogelijke ander giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals:
  • ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan; * oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloraten, sterke salpeter- en perichloorzuren;
  • (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen, brandalcohol of methanol,
   terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contacten neopreenlijm;
  • (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden;
  • Xn/Xi schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf;
  • bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven- en WC-reinigers;
  • irriterende, sensibiliserende, kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten;
  • milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s pcb’s en pct’s, pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper;
  • bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden).

2.6 De Klant staat zelf in voor het herkennen van verboden Goederen en stoffen. 2.7 De Klant vrijwaart Stock Box voor alle schade, boetes en andere mogelijke aanspraken van derden en/of overheden wegens overtreding van enig opslagverbod (zoals niet exhaustief vermeld in de Overeenkomst). De Klant erkent dat Stock Box de Goederen niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en/of de bepalingen van de Overeenkomst. 2.8 In geval wordt vermoed dat de Klant in strijd handelt met deze Overeenkomst, meer bepaald in strijd met artikel 2 van de Algemene Voorwaarden, heeft Stock Box het recht om de bevoegde overheden hierover in te lichten en deze toegang te verlenen tot de Opslagruimte voor verificatie, waarbij alle kosten ten laste van de Klant vallen en de Klant stock Box op geen enkele wijze hiervoor kan aanspreken. Stock Box mag, maar is niet verplicht, de Klant hiervan in kennis stellen.

3.Duur van de terbeschikkingstelling 3.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur en modaliteiten zoals bepaald in de Overeenkomst tot terbeschikkingstelling van een Opslagruimte. 3.2 Uiterlijk op het ogenblik van (i) de startdatum van de Overeenkomst of (ii) de feitelijke ingebruikname van de Opslagruimte, wordt de Opslagruimte opgeleverd en door de Klant in goede staat aanvaard, zonder gebreken en perfect schoon. 3.3 Stock Box behoudt zich het recht voor om de Klant een Opslagruimte van een vergelijkbaar of groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor de Klant met zich meebrengt. Als er geen Opslagruimte van het overeengekomen type beschikbaar is op datum van ingebruikname, heeft Stock Box de keuze om (i) de Klant een Opslagruimte van een ander type aan te bieden in zoverre die beantwoordt aan de behoeften van de Klant of (ii) de Overeenkomst op te schorten tot op het moment dat een Opslagruimte van het overeengekomen type beschikbaar is. In het laatste geval worden de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de Overeenkomst opgeschort tot de Opslagruimte beschikbaar is: de Klant is geen maandelijkse huurprijs of kosten verschuldigd tot op de dag dat de Opslagruimte effectief ter beschikking wordt gesteld. Bovendien heeft de Klant het recht om, in het geval van opschorting, de Overeenkomst te beëindigen tegen volledige terugbetaling van de betaalde maandelijkse huurprijs, vergoedingen en kosten. Stock Box is nooit aansprakelijk voor enige schade van de Klant als gevolg van enige vertraging in de beschikbaarheid van een Opslagruimte. De Klant is niet gerechtigd tot het exclusieve bezit van een Opslagruimte. Stock Box heeft ten allen tijde het recht een alternatieve Opslagruimte voor te stellen alsook het recht de Klant te vragen de Goederen te verhuizen naar de voorgestelde alternatieve Opslagruimte, mits een voorafgaande verwittiging van ten minste veertien dagen.

4.Verbod op onderhuur en overdracht 4.1 Het is de Klant niet toegelaten de Opslagruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken. 4.2 Het voordeel van de Overeenkomst is persoonlijk en de Klant gaat hiermee akkoord. Het is de Klant verboden zijn rechten uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Stock Box. Het recht om de Opslagruimte te bezetten kan enkel door de Klant worden uitgeoefend. 4.3 Stock Box heeft wel het recht om de Site geheel of gedeeltelijk over te dragen, inclusief de rechten uit hoofde van de Overeenkomst. Stock Box verbindt zich ertoe de overnemer te verplichten tot naleving van de Overeenkomst. De Klant ontslaat Stock Box in dat geval van al haar verbintenissen tegenover hem.

5.Vergoeding en facturatie 5.1 De vergoeding voor de terbeschikkingstelling en manier van facturatie worden bepaald in de Overeenkomst tot terbeschikkingstelling van een Opslagruimte. Deze prijzen worden eventueel verhoogd met BTW. 5.2 Stock Box vraagt bij ondertekening van de Overeenkomst een waarborg gelijk aan de huurprijs voor 1 maand terbeschikkingstelling, teneinde een correcte naleving van de Overeenkomst te verzekeren. Stock Box kan, indien gewenst, alle onbetaalde vergoedingen en kosten die voortvloeien uit het niet naleven van de Overeenkomst verhalen op deze waarborg. Indien Stock Box van deze mogelijkheid gebruik maakt, moet de Klant onmiddellijk de waarborgsom aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomst met de initieel gestelde waarborg. Stock Box betaalt nooit intresten op gestorte waarborgen. De waarborg wordt binnen de 30 kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst terugbetaald op de bankrekening van de Klant, op voorwaarde dat Stock Box de goede en volledige uitvoering van de verplichtingen van de Klant heeft vastgesteld. Indien de Klant binnen de 6 maanden na beëindiging van de Overeenkomst geen bankrekening opgeeft, is de waarborg definitief verworven door Stock Box. Indien er na de beëindiging van de Overeenkomst nog een openstaand saldo is in het voordeel van Stock Box, zal Stock Box de waarborg aanwenden om dit saldo (deels) aan te zuiveren. 5.3 De Overeenkomst betreft een gemeenrechtelijke huur en geen dienst of verkoop, zodat de Klant geen herroepingsrecht heeft omtrent op afstand gesloten overeenkomsten.

6.Wanbetaling 6.1 Stock Box heeft het recht om volgende administratieve vergoedingen aan te rekenen bij wanbetaling: 10 euro voor de eerste herinnering en 20 euro voor iedere hierop volgende herinnering, aanmaning of ingebrekestelling. 6.2 Indien een huurprijs of kost, verschuldigd krachtens de Overeenkomst, niet betaald is binnen de 30 dagen na de voorziene vervaldatum, verwerft Stock Box volgende aanvullende rechten (optioneel): (a) verbreken/wijzigen van het aangebrachte slot/code op de Opslagruime en aanbrengen van een nieuw slot/code; (b) verwijderen van Goederen uit de Opslagruimte om deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van de verwijdering of overdracht; (c) aanrekenen aan de Klant van alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de Goederen, alsook de bijkomende opslagkosten elders, samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich zouden meebrengen; (d) onmiddellijk beëindigen van de Overeenkomst (conform artikel 13 van de Algemene Voorwaarden) en vervolgens aanrekenen van een maandelijkse bezettingsvergoeding aan de Klant voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs voor terbeschikkingstelling; (e) beschouwen van de Goederen in de Opslagruimte als verlaten goederen (res derelicta) en zich ontdoen van deze Goederen. De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden kunnen door Stock Box worden weerhouden ter kwijting van eventuele kosten van Stock Box als gevolg van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen die de Klant nog aan Stock Box verschuldigd is uit hoofde van deze Overeenkomst. Het saldo van de opbrengsten zal aan de Klant worden terugbetaald. Wanneer de Klant niet kan gelokaliseerd worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te innen, houdt Stock Box het saldo van de opbrengsten bij voor rekening van de Klant. Dit artikel doet geen afbreuk aan het recht van Stock Box op betaling inzake huurprijs voor terbeschikkingstelling of enige andere som verschuldigd uit hoofde van deze Overeenkomst en dit ongeacht of Stock Box er al dan niet voor gekozen heeft de rechten uit dit artikel uit te oefenen. 6.3 De Klant gaat ermee akkoord dat alle Goederen in de Opslagruimte tot zekerheid dienen van het recht van Stock Box op betaling van de huurprijs, kosten en enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de Goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle openstaande sommen betaald zijn. De Klant aanvaardt dat de zekerheid op de Goederen in de Opslagruimte tot een verlies van eigendom kan leiden en dat Stock Box, in haar hoedanigheid van verhuurder, een voorrecht geniet op alle Goederen die bewaard worden in de Opslagruimte, in toepassing van artikel 20.1° Hypotheekwet.

7.Bijzondere rechten en plichten van de Klant 7.1 De Klant verbindt zich ertoe de Overeenkomst tot terbeschikkingstelling van een opslagruimte met eventuele bijzondere bijlagen, de Algemene Voorwaarden, het Huishoudelijk Reglement en het Stappenplan toegang tot Stock Box en in het algemeen alle regelgevingen die op hem van toepassing zijn wegens het gebruik van de Opslagruimte, stipt na te leven. De Klant voldoet aan alle wettelijke bepalingen en de plaatselijke regelgeving, alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars. 7.2 De Klant verbindt zich ertoe de Opslagruimte te gebruiken en te onderhouden als een goede huisvader en in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de Overeenkomst. De Opslagruimte moet ten allen tijde afgesloten en goed onderhouden zijn. De Klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en afval uit de Opslagruimte. Het is de klant niet toegestaan afval of (stukken van) Goederen in of rond de Opslagruimte achter te laten, op straffe van een boete van minimaal 50 euro per achtergelaten stuk. Bovendien is de Klant in die omstandigheden aansprakelijk voor alle (afval)verwijderingskosten met een minimum van 30 euro/m³. 7.3 De Klant dient de Opslagruimte te gebruiken op een zodanige wijze dat de omgeving, het milieu en de andere klanten van Stock Box hier geen enkele hinder van ondervinden (bijvoorbeeld geen lawaai van radio’s en andere toestellen, geen stof of geuren en lekkages). De Klant moet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om dergelijke omgevings- en milieuhinder en/of schade te voorkomen. 7.4 De Klant verbindt zich ertoe Stock Box steeds toegang tot de aan hem ter beschikking gestelde Opslagruimte te verschaffen om herstellingen en werken te kunnen uitvoeren. 7.5 De Klant zorgt ervoor steeds op redelijke termijn (maximaal 14 dagen) bereikbaar te zijn voor Stock Box. De Klant die in het buitenland verblijft zorgt voor de aanstelling van een zaakgelastigde, al dan niet een aangestelde van Stock Box zelf. 7.6 De Klant erkent een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden, van het Huishoudelijk Reglement en van het Stappenplan toegang tot Stock Box in zijn bezit te hebben en de bepalingen ervan goed gelezen, begrepen en aanvaard te hebben, vòòr de ondertekening van de Overeenkomst. 7.7 De Klant dient te beschikken over een uniek cilinderslot met bijhorende sleutels.

8.Bijzondere rechten en plichten van Stock Box: onderhoud en herstellingen 8.1 Stock Box heeft ten allen tijde toegang tot de Opslagruimte om herstellingen en werken te kunnen uitvoeren of te laten uitvoeren in het kader van onderhoud, herstel, renovatie en uitbreiding, herpartitionering, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen. 8.2 Renovatie en/of herstel/onderhoudswerken van of aan de Opslagruimte leveren geen gebrek in hoofde van Stock Box op, ook niet als deze werken enerzijds (tijdelijk) het genot en gebruik van de Opslagruimte beperken of verhinderen en anderzijds ervoor zorgen dat Stock Box toegang krijgt tot de Opslagruimte. De Klant zal de renovatie en/of herstel/onderhoudswerken gedogen en Stock Box daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of enige andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding als gevolg van de renovatie en/of de werken. 8.3 De Klant neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om schade te voorkomen aan de Opslagruimte of de eigendom van derden. In het geval van schade aan de eigendom van derden of van Stock Box, is Stock Box ten allen tijde gerechtigd om herstellingen uit te voeren op kosten van de Klant. De Klant stemt ermee in de betaling van facturen voor dergelijke herstellingen uit te voeren binnen de 7 dagen na het versturen van de factuur. 8.4 In het geval dat Stock Box toegang nodig heeft tot de Opslagruimte of indien de Goederen uit de Opslagruimte moeten worden verplaatst voor de hierboven vermelde doeleinden, zal Stock Box de Klant hiervan inlichten indien de tijd en omstandigheden dit toelaten. Indien nodig zal Stock Box aan de Klant verzoeken om de Goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere Opslagruimte. Indien de Klant nalaat dit te doen, kan Stock Box de Opslagruimte betreden om de Goederen, met de nodige zorg maar op risico van de Klant, zelf naar een andere Opslagruimte te verplaatsen.

9.Bijzondere rechten en plichten van Stock Box: toegang vanwege Stock Box en/of derden 9.1 In principe betreden Stock Box en zijn medewerkers de Opslagruimte pas na voorafgaande toestemming van de Klant. 9.2 In noodgevallen zijn Stock Box en zijn medewerkers gerechtigd ook zonder toestemming van de Klant of waarschuwing aan de Klant de Opslagruimte te betreden, indien nodig door middel van openbreking. Noodgevallen zijn onder andere (niet limitatief): onderhoud, herstellingen en renovatie; plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken. 9.3 Stock Box heeft bovendien, op verzoek van nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties, ten allen tijde het recht zichzelf en deze overheden en instanties toegang te verschaffen tot de Opslagruimte. 9.4 Stock Box en zijn medewerkers hebben tevens het recht om alle grendels en sloten te verwijderen, zonder toestemming de Opslagruimte te betreden en de Klant de toegang tot de Opslagruimte te ontzeggen indien de Klant (één van) zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet (correct) nakomt of wanneer Stock Box vermoedt dat deze niet (correct) worden nagekomen. 9.5 Stock Box is niet verplicht de toegangsrechten van een derde tot de Opslagruimte te controleren, met inbegrip van de toegangsrechten van de nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden of instanties. Stock Box is niet aansprakelijk voor feitelijk toegangsverschaffing tot de Opslagruimte door Stock Box en/of deze overheden. 9.6 Om zich toegang te verschaffen heeft Stock Box het recht, al dan niet in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder, alle obstakels te verwijderen die de toegang tot de Opslagruimte verhinderen, met het oog op de controle van de inhoud ervan of het nemen van eventuele veiligheidsmaatregelen of andere noodzakelijke maatregelen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Indien na controle blijkt dat de Klant verboden opslag doet in de Opslagruimte kan Stock Box alle gemaakte kosten, inclusief kosten en erelonen van de gerechtsdeurwaarder, terugvorderen van de Klant, onverminderd het recht van Stock Box om zich opzichtens de klant op contractuele wanprestatie te beroepen. 9.7 Stock Box spant zich in om de veiligheid binnen Stock Box en de aanhorigheden zo goed mogelijk te bevorderen. Dit betreft een inspannings- en geen resultaatsverbintenis. 9.8 Stock Box is niet verantwoordelijk voor eventuele stockverschillen, beschadigde, verkeerde of ontbrekende leveringen/goederen die zij van haar Klant ontvangt voor verzending of die zij in naam van haar Klant ontvangt.

10.Aansprakelijkheid en schade 10.1 Enkel en alleen de Klant draagt het risico van de opslag van de Goederen in de Opslagruimte. Stock Box is niet aansprakelijk voor enige schade aan de Goederen, noch voor enige andere goederenschade of economisch verlies van de Klant. Stock Box geeft geen garanties of zekerheiden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de Site of de Opslagruimte of de voorwerpen die er worden opgeslagen, wat de Klant uitdrukkelijk aanvaardt. Stock Box is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de Klant indien de opslag van Goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn. Stock Box is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, geleden door de Klant, met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winst, gemiste kans, verlies van verwachte besparingen, verloren reputatie of enige schade als gevolg van de activiteiten van andere Klanten of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van de Opslagruimte veroorzaakt door derden. Indien Stock Box hierom gevraagd wordt, zal zij altijd inspecties of controles in de Opslagruimte toelaten, uitgaande van nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties. Stock Box dient de Klant hierover niet in te lichten en gaat niet over tot controle van de rechten van derden of van deze overheden of instanties. Stock Box is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles, noch voor enige eventuele schade aan de opgeslagen Goederen en/of sloten en eventuele aangebrachte installaties. De Klant is ten allen tijde aansprakelijk voor alle schade die Stock Box zou kunnen lijden als gevolg van deze inspecties of controles. 10.2 De aansprakelijkheid van Stock Box is in elk geval beperkt en verzekerd tot de hierna vermelde bedragen: (i) lichamelijke schade: 2.000,00 EUR (ii) materiële schade: het bedrag dat gedekt wordt door de verzekeringspolis van Stock Box. 10.3 De Klant vrijwaart Stock Box voor kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die Stock Box lijdt of maakt als gevolg van het gebruik van de Opslagruimte door de Klant, waaronder zonder beperking alle door een derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als gevolg van het misbruik van de Opslagruimte door de Klant. Hieronder vallen onder meer (niet exhaustief): wederverhuringsvergoedingen conform artikel 12.3 van de Algemene Voorwaarden, bezettingsvergoedingen conform artikel 12.2 van de Algemene Voorwaarden, alle kosten resulterend uit wanbetaling of laattijdige betaling, schoonmaak-, opruimings- en herstelkosten, deurwaarderskosten, gerechtskosten, boetes of schadevergoedingen die Stock Box aan derden, m.i.v. andere gebruikers, moet betalen. De Klant zal de schade en hinder die zij aan derden veroorzaakt zelf rechtstreeks vergoeden. De Klant vrijwaart Stock Box voor alle betalingen die Stock Box ter zake zou moeten verrichten aan deze derden en zal deze bedragen op eerste verzoek aan Stock Box terugbetalen. 10.4 Indien de Klant zelf, dan wel zijn aangestelde (ondanks het feit dat de toegangscode/badge strikt persoonlijk is), schade heeft veroorzaakt aan de Opslagruimte, Stock Box of de aanhorigheden daarvan, of hinder of schade veroorzaakt aan derden binnen Stock Box, de aanhorigheden daarvan of de Opslagruimte, meldt hij dit onmiddellijk bij vaststelling telefonisch aan Stock Box, met schriftelijke bevestiging ervan binnen de 24 uur na vaststelling. 10.5 De Klant is verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade, alsook voor het vergroten ervan ingevolge het niet of laattijdig melden van de schade. Stock Box zal de schade op kosten van de Klant laten herstellen. De Klant verbindt zich ertoe de overeenkomstige facturen binnen de 7 dagen te betalen. In geval van laattijdige betaling gelden de bepalingen uit de Overeenkomst ter zaken, alsook artikel 6 van de Algemene Voorwaarden. 10.6 De Klant verbindt zich ertoe Stock Box onmiddellijk na vaststelling mondeling/telefonisch en uiterlijk binnen de 24 uur schriftelijk te informeren over elk schadegeval of elke gebeurtenis waarvoor de Klant meent Stock Box te kunnen aanspreken. 10.7 De Klant gaat ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel redelijk en billijk zijn, aangezien (a) een verzekering beschikbaar is om de waarde van de Goederen te beschermen; (b) Stock Box geen initiatieven neemt om het gebruik van de Opslagruimte door de Klant te controleren; (c) Stock Box niet in de mogelijkheid verkeert om het risico van de Klant correct in te schatten; en (d) er een potentieel groot verschil is tussen de door de Klant betaalde huurgelden/kosten en de schade die de Klant mogelijkerwijze lijdt.

11.Verzekering van de Opslagruimte en de Goederen De Klant heeft twee opties in verband met het aangaan van een verzekering om de inhoud (Goederen) van zijn Opslagruimte te verzekeren: 11.1 Eigen verzekering 11.1.1 In geval van verzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij dan deze aangeboden door Stock Box, verbindt de klant zich ertoe het bewijs van de polis en van de betaling van de premie voor te leggen vooraleer de Goederen in de Opslagruimte worden opgeslagen. Stock Box behoudt zich het recht voor om de Klant de toegang tot de Opslagruimte te ontzeggen zolang het bewijs van verzekering niet voorligt. Voor de Opslagruimtes vanaf 100 m² geldt een verplichte bijkomende verzekering, aangezien de inhoud hiervan de verzekerde waarde van de door Stock Box aangeboden verzekering zal overschrijden. De Klant dient bewijs van deze bijkomende verzekering voor te leggen. 11.1.2 Indien de Klant een eigen verzekering afsluit dient de polis in ieder geval een clausule te bevatten houdende afstand van alle regresrechten opzichtens Stock Box en diens klanten en de verzekeraars en contractuele partners van Stock Box en die de eigen verzekeraar van de Klant ertoe verplicht de polis enkel op te zeggen mits onmiddellijke kennisgeving aan Stock Box. 11.1.3 De polis van de Klant voorziet ook een clausule dat de verzekeraar slechts tot uitkering van enig bedrag zal overgaan aan de Klant, ter vervanging of herstelling van de Goederen die zich in de Opslagruimte bevonden, na van de Klant het schriftelijk bewijs te hebben gekregen uitgaande van Stock Box, dat de Klant al zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst heeft voldaan. Indien dit bewijs niet kan worden voorgelegd, voorziet de polis dat de verzekeraar rechtstreeks aan Stock Box moet betalen, minstens ten belope van het openstaande bedrag. 11.2 Geen verzekering: De Klant neemt geen (extra) verzekering voor de Goederen die bij Stock Box worden opgeslagen en doet afstand van alle regresrechten opzichtens Stock Box, diens klanten en de verzekeraars en contractuele partners van Stock Box.

12.Contractuele wanprestatie 12.1 Stock Box heeft het ten allen tijde het recht om de Overeenkomst onmiddellijk (buitengerechtelijk) te beëindigen lastens de Klant, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden, waaronder het vorderen van de gedwongen uitvoering van de Overeenkomst, in het geval dat de Klant (a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken; (b) nalaat zijn verplichtingen onder de bepalingen van de Overeenkomst na te komen, met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten; of (c)het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een andere insolventie gerelateerde maatregel. Stock Box behoudt in die omstandigheden het recht om alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten (o.a. in verband met incasso en het naleven van de Overeenkomst) te verhalen op de Klant. Ook heeft Stock Box het recht de Klant de toegang tot de Opslagruimte en de Site te ontzeggen. 12.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst, wordt de Klant onmiddellijk ingelicht omtrent de beëindiging en zal de Klant zijn Goederen uit de Opslagruimte moeten verwijderen binnen de 14 dagen na kennisgeving, waarbij hij desgevallend, indien de toegang tot de Opslagruimte en/of de Site werd geweigerd, een afspraak maakt om de Goederen op te halen. Bij gebreke aan tijdige ontruiming van de Opslagruimte, is de Klant een bezettingsvergoeding verschuldigd, waarvan het bedrag gelijk is aan de maandelijkse huurprijs. Stock Box kan in dat geval gebruik maken van de rechten conform art. 6, met inbegrip van het recht de Goederen te verkopen of zich ervan te ontdoen. 12.3 De Klant die de Opslagruimte verlaat met miskenning van de opzegtermijnen, met miskenning van de lopende duurtijd, of wegens ontbinding door wanprestatie in hoofde van de Klant, zal aan Stock Box een wederverhuringsvergoeding verschuldigd zijn gelijk aan drie maanden vergoeding bedoeld in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. Artikel 6 van de Algemene Voorwaarden is hierop onverkort van toepassing.

13.Verplichtingen bij einde Overeenkomst 13.1 Bij het einde van de Overeenkomst is de Klant verplicht alle Goederen uit de Opslagruimte te verwijderen en de Opslagruimte perfect schoon, geheel ontruimd, ontgrendeld en in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van de Overeenkomst terug te leveren (met inachtname van de normale slijtage). Indien de Klant hieromtrent in gebreke blijft, vergoedt hij de door Stock Box gemaakte kosten om de schade te herstellen. 13.2 Alle Goederen die de Klant na beëindiging van de Overeenkomst achterlaat in de Opslagruimte, worden geacht door Klant hetzij om niet aan Stock Box te zijn overgedragen, hetzij te zijn afgestaan (res derelicta), zulks ter keuze van Stock Box. De achtergelaten Goederen en zaken worden door Stock Box op kosten van de Klant verwijderd, met een minimum van 30 euro/m³. De Klant blijft volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiend uit het achterlaten van deze Goederen. Stock Box wordt hierbij volledig gemachtigd door de Klant om diens achtergelaten Goederen eventueel te verkopen.

14.Persoonsgegevens en privacy 14.1 De door de Klant verstrekte gegevens worden in de gegevensbestanden van Stock Box opgenomen, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving. 14.2 De Klant is op de hoogte van en aanvaardt het gebruik van camera’s in de gemeenschappelijke delen van de Site en op het terrein, om de naleving van de Overeenkomst te controleren en omwille van veiligheidsredenen.

15.Slotbepalingen 15.1 De Klant begrijpt en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden en de Klant aanvaardt dat de Algemene Voorwaarden beschikbaar zijn onder de vorm van een papieren exemplaar of online aan te vragen via e-mail. 15.2 Stock Box is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, waarbij de Klant voor de tenuitvoerlegging van de wijziging ingelicht wordt via post, e-mail of de website van Stock Box. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing 30 dagen nadat de Klant hiervan kennisgeving heeft ontvangen of 30 dagen na plaatsing op de website van Stock Box. Indien de Klant binnen de voormelde 30 dagen geen schriftelijke kennisgeving aan Stock Box heeft gegeven dat hij het niet eens is met de wijzigingen, wordt hij geacht ermee in te stemmen. In het geval van een voorgenomen wijziging van de Algemene Voorwaarden, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden te beëindigen, met inachtname van een opzegtermijn van 15 dagen.